dorothea fleiss, romania / germany

ta fleiss01
ta fleiss02
ta fleiss03